dinsdag, juni 15, 2010

 

Beter benutten van mest

In mest zit nog energie die niet benut wordt. Ook bevat mest mineralen die benut kunnen worden. Met name fosfaat dreigt schaars te worden. Een groep veehouders realiseerd zich dat het beter kan en heeft plannen hier mee aan de slag te gaan. Meer informatie over de waarde van poep en pies klik hier.

Procedures mestfabriek nog niet gestart

Voordat eventueel sprake is van realisatie van een tweede mestverwerkingsinstallatie in Odiliapeel zullen in ieder geval allerlei procedures moeten worden doorlopen. Op dit moment is er nog geen een procedure gestart. Dat melden burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van raadslid Gerda Vervoort van VVD-Leefbaar Uden. Volgens haar heeft de Minerale Initiatief Cooperatie (MIC), een collectief van 65 varkens en rundveehouders uit het Land van Cuijk, Boekel, Uden en Landerd, het voornemen in Odiliapeel een mestfabriek te vestigen. De MIC zou een vergunning aangevraagd hebben voor de productie van 200.000 kuub mest op jaarbasis. De vestiging van een tweede mestverwerker in Odiliapeel baart VVD-Leefbaar Uden zorgen. Vervoort vraagt zich af of de vestiging van een tweede mestfabriek het woongenot in Odiliapeel aan zal tasten. Ze vreest voor meer stankoverlast en wil weten wat de eisen aan het bedrijf zijn om stankoverlast te voorkomen? Volgens B. en W. heeft het vorige college besloten tot medewerking aan het initiatief voor een nieuwe mestfabriek onder de voorwaarde dat wordt aangetoond dat deinstallatie ruimtelijk en milieutechnisch aanvaardbaar is. Dit betekent dat het woongenot in Odiliapeel niet mag worden aangetast. Via een plan-MER procedure in het kader van de bestemmingsplanherziening wordt onderzocht of het initiatief aanvaardbaar is wat betreft de gevolgen voor het milieu. In de procedure om te komen tot de milieuvergunning wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan de best beschikbare technieken. De capaciteit van de installatie zou zodanig zijn dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om overde milieuvergunning te beslissen. Tijdens een informatieavond afgelopen winter waren bijna alle omwonenden aanwezig. Blijkbaar gaven zij te kennen niet tegen mestverwerking te zijn. Wel vrezen zij voor stankoverlast zoals zij nu ook ervaren als gevolg van FermoFeed. Voor de direct omwonenden wordt een excursie naar een draaiende installatie georganiseerd om hen het tegendeel te laten ervaren. Met de dorpsraad worden nog afspraken gemaakt om hen te informeren. Kliknieuws 15 juni 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?