woensdag, juni 23, 2010

 

Plattelandsontwikkeling

Brabant als regisseur van het platteland

Brabant moet zelf de regie houden over de plattelandsontwikkeling, ofwel de Reconstructie. Dat bepleiten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij de aanbieding van een tussentijdse evaluatie aan minister Gerda Verburg (LNV).

Het Rijk dreigt echter de touwtjes weer in handen te nemen en de geldkraan dicht te draaien. “Dat zou funest zijn”, waarschuwt gedeputeerde Ruud van Heugten (ruimtelijke ontwikkeling). “Het was destijds een dapper en verstandig besluit van het Rijk om de uitvoering bij de provincies te leggen. Onze aanpak heeft ook succes, maar we zijn nog lang niet klaar. Om de klus af te kunnen maken, mag het Rijk er nu niet de stekker uittrekken.”Voor plattelandsontwikkeling in de periode van 2007-2013 heeft het Rijk aan Brabant 442 miljoen euro ter beschikking gesteld. Halverwege deze periode heeft Brabant ruim zestig procent daarvan besteed of bestemd. Voor het grootste deel van de rest heeft de provincie al concrete afspraken en plannen gemaakt met de reconstructiepartners. Dit blijkt uit de midterm review van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Goed op stoom
De uitvoering van de plattelandsontwikkeling is in Brabant goed op stoom, blijkt uit de een tussentijde evaluatie, de Midterm Review ILG. Er zijn meer dan duizend projecten in uitvoering of succesvol afgerond, voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is sinds 2007 ruim 2.600 hectare grond verworven (6.000 voetbalvelden), er is140 kilometer beek- en kreekherstel in aanleg of al gerealiseerd (vergelijkbaar met de afstand Bergeijk-Amsterdam) en op het gebied van leefbaarheid zijn bijna 50 Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s) opgesteld waarvan de helft al wordt uitgevoerd. Verder neemt de milieubelasting door veehouderijen af: het aantal mensen dat geurhinder ondervindt is met 10 procent afgenomen en de uitstoot van ammoniak is sinds 2000 tot begin 2010 met ruim 30% (12 kiloton) gedaald. Tot slot is 1.751.900 m2 stallen gesloopt (175 ha, ruim 200 voetbalvelden).

“Dat was de stand per 1 januari dit jaar”, zegt Van Heugten, “en dit jaar hebben we al weer flink wat aan de toch al indrukwekkende lijst toegevoegd. Natuurlijk zijn er ook zorgen, zoals over de megastallen. Maar het zou jammer zijn als de positieve resultaten daardoor ondersneeuwen.”

Succes
“Het op deze manier inzetten van rijksgeld door de regio werkt dus goed”, concludeert de gedeputeerde. “Voor elke euro die het Rijk via het ILG in de Brabantse plattelandontwikkeling investeert, legt de regio er zelf nog eens twee bij. De totale investering door alle partners komt daarmee in deze periode op 1.450 miljoen euro!”Van Heugten verklaart het Brabantse succes doordat hier de diverse budgetten van Europa, Rijk en provincie worden gebundeld. “We maken werk met werk en bundelen capaciteit en kennis van al onze partners. De decentralisatie via het ILG levert in Brabant daardoor een slagvaardige uitvoering op van het plattelandsbeleid zoals Rijk en provincie dat de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, inclusief de Europese opgaven”, concludeert de gedeputeerde.

Reconstructie
De plattelandsontwikkeling (reconstructie) is het proces, waarin gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en private partijen onder regie van de provincie samenwerken met een vitaal, mooi, schoon platteland als doel. In Brabant startte de uitvoering in 2005, op basis van negen reconstructie- en gebiedsplannen. Het hele proces moet in 2017 zijn afgerond.
Achtergrondinformatie in het dossier Platteland website provincie Noord-Brabant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?