dinsdag, september 14, 2010

 

Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2

De provincie wil in de nieuwe verordening ruimte meer ruimte bieden aan overige niet-agrarische bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in het buitengebied mits aan een aantal eisen voldaan wordt. De kavelgrootte mag niet groter dan 5.000 m2 zijn en de activiteit moet in milieu categorie 1 of 2 vallen. Geen bezoekersintensieve functie. Geen solitaire detailhandel in bestaande bebouwing met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200m2. Daarnaast moet de beoogde activiteit een bijdrage leveren aan de ruimtelijke, ecologische en landschappelijke kwaliteit en wanneer het gelegen is in een agrarisch gebied dan moet er een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van een gemengde plattelandseconomie. Daar bovenop moet rekening gehouden worden met de bescherming van aardkundige waarden, cultuurhistorische waarden en nationale landschappen. Mocht er wel spraken zijn van een meer intensieve bezoekers functie dan kan gedeputeerde staten ontheffing verlenen. Als er spraken is van planologische meerwaarde na de bestemmingsplan wijziging dan dient deze meerwaarde voor minimaal 50% ingezet te worden voor een maatschappelijk bijdrage.

Een voorbeeld.
Peter is timmerman. Hij heeft voor diverse bazen gewerkt en veel ervaring opgedaan. Als ambachtelijk timmerman wil hij zich zelfstandig vestigen. Met een kleine werkplaats waarin hij zelf werkt en ruimte is voor 2 a 3 medewerkers valt hij in categorie 2. Hij heeft zijn oog laten vallen op een boerderij in het buitengebied die te koop staat. De boerderij is er slecht aan toe en er zijn veel bijgebouwen die in slechte staat zijn. De situatie is verrommelt. Vlak in de buurt leeft een dassen familie. Peter neemt een deskundige planoloog in de arm en vraagt hem een plan op te stellen wat anticipeert op de nieuwe mogelijkheden die de provincie biedt. Dat plan wordt dan met een onderbouwing als principeverzoek bij de gemeente ingediend. De planoloog adviseert Peter de boerderij te restaureren en alle oude aanwezige stallen te slopen. Naast de boerderij wordt een nieuw bijgebouw geplaatst wat past bij de stijl van de boerderij van 100m2. Onder het bijgebouw komt een grote kelder van 300m2 voor de werkplaats en kantoor van het ambachtelijke timmerbedrijf van Peter. De ondergrondse werkplaats is middels een trap via het bijgebouw bereikbaar. Daarnaast wordt er een toegang uitgegraven en komt er in de kelder een grote deur waardoor Peter met zijn bestelbus zijn werkplaats in kan rijden. De toegang staat dwars op de kelder zodat deze vanaf de weg niet te zien is. Op de plaats van de oude gesloopte stallen worden hoogstamfruitbomen geplaatst met daarom heen een beukenhaag. Een beeld wat overeenkomst met de situatie in de streek begin vorige eeuw. Tussen de hoogstambomen wordt gras ingezaaid zodat de dassen hier kunnen foerageren. Om te voldoen aan de arbo eis dat er in de werkplaats daglicht is bedenkt de planoloog samen met de architect een vernuftige constructie. Aan een zijde van de kelder komt een glooiing die er voor zorgt dat de bovenste rand van de kelder vrij komt liggen zodat er bovenlichten in geplaatst kunnen worden. Vanaf de straat zijn de bovenlichten niet te zien waardoor het aangezicht niet verstoord wordt.

Een taxateur stelt vast dat na de bestemmingsplanwijziging het vastgoed van Peter 100.000,- meer waard wordt (bestemmingswinst). De kosten van de bestemmingsplanwijziging van 30.000,- mag Peter in mindering brengen. Rest een bedrag van 70.000,- . Minimaal de helft (35.000,-) van dit bedrag moet Peter investeren in kwaliteitsverbetering van de omgeving. Het slopen van de stallen en de aanleg van hoogstambomen met hagen en grasland vergde een hoger bedrag dan deze 35.000,- . Peter hoeft derhalve geen afdracht te doen aan het gemeentelijk landschapsfonds.

Ondernemers zoals Peter, met plannen voor het buitengebied, die bereid zijn een bijdrage te leveren aan kwaliteits verbetering van het buitengebied kunnen een beroep doen op de streekmanager voor ondersteuning.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?