woensdag, augustus 17, 2011

 

Ontwikkelruimte door artikel 14 Wet geurhinder en veehouderij

Het buitengebied is er voor ons allemaal. Om hier invulling aan te geven worden beleid en wetten en regels aangepast. In het verleden was ieder gebouw waar zich mensen kunnen bevinden een geurgevoelig object. Zelfs een toiletgebouw op een camping was derhalve een geurgevoelig object. Dit beperkte de ontwikkelmogelijkheden op het platteland enorm.

Voortdurend wordt er daarom door de overheid gewerkt aan het bieden van meer ontwikkelruimte. Zo was de Wet van 5 oktober 2006, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij) een grote vooruitgang. In deze wet wordt een geurgevoelig object als volgt omschreven "gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt".

Een woonhuis en een ziekenhuis zijn geurgevoelig en een toiletgebouw op een camping niet. Maar hoe zit het dan met een gastenverblijf, groepsaccommodatie, Bed & Breakfast of kinderopvang? Dit zijn ruimtes die geschikt zijn voor menselijk wonen en derhalve geurgevoelig. Echter het woord 'permanent' bied ruimte. Doorgaans hanteren gemeenten een termijn van 9 maanden. Wordt een ruimte om gasten te ontvangen langer dan 9 maanden per jaar gebruikt dan is er spraken van permanente bewoning. Echter als men voor de gastenverblijven een sluitingsperiode van 3 maanden per jaar hanteert dan kan men opteren voor 'niet geurgevoelig'. Aangezien een kinderopvang niet in de weekenden gebruikt wordt kan men ook hier opteren voor 'niet permanent' gebruik en derhalve niet geurgevoelig.

Om ontwikkelingen in het buitengebied te stimuleren werd artikel 14 lid 2 en 3 toegevoegd. Hierin staat beschreven dat ruimte voor ruimte woningen een beperkte geurbescherming krijgen. Namelijk een vaste afstand van minimaal 50 meter in het buitengebied en minimaal 100 meter als de ruimte voor ruimte woning in de bebouwde kom ligt. Ook biedt de geurwet ontwikkelruimte aan niet agrarische activiteiten op te saneren agrarische locaties. De voorwaarde is dat op 19 maart 2000 de kavel in gebruik was als veehouderij. Dat de veehouderij gedeeltelijk dan wel geheel beeindigd wordt en dat er samenhang is met de sloop van bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij. Ook in deze situatie gelden de vaste afstanden van minimaal 50 en 100 meter.

Naschrift:

Wetten en regels kunnen verschillend geinterpreteerd worden. Vervolgens is jurisprudentie nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de bedoelingen van de wetgever. Over de nieuwe mogelijkheden van de geurwet is nog vollop discussie.

Ondernemers die overwegen hun veehouderij te beeindigen of overwegen een te saneren locatie aan te kopen en een nieuwe niet agrarische activiteit op deze locatie willen starten kunnen een beroep doen op de streekmanager in hun regio om de ontwikkel mogelijkheden te bespreken.

Voorbeeld 50 meter regeling.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?