zaterdag, oktober 08, 2011

 

Toekomst Plattelandsontwikkeling

Om voor een goede inrichting van het landelijke gebied te zorgen heeft de Rijksoverheid met de provincies bestuursovereenkomsten afgesloten voor de periode 1 januari 2007 -31 december 2013. Voor deze periode heeft het Rijk een Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) beschikbaar gesteld van 3,629 miljard euro. Ze gaat er van uit dat partners (provincies, waterschappen, gemeenten en bedrijfsleven) ongeveer eenzelfde bedrag investeren zodat er jaarlijks ongeveer 1 miljard euro te besteden is aan natuur en plattelandsontwikkeling gedurende de zeven jaar durende investeringstermijn. De provincie Brabant krijgt van het Rijk 383 miljoen voor deze periode van zeven jaren. Per 31 december 2009 waren hiervan 188 miljoen besteed. Zonder verandering zou er voor de resterende vier jaren nog 195 miljoen Rijksbudget beschikbaar zijn. De Rijksoverheid heeft in haar nieuwe regeerakkoord echter bepaald gedurende de jaren 2012 en 2013 600 miljoen te willen bezuinigen op het ILG budget. Gedurende de laatste twee jaren (2012 en 2013) is er geen Rijksbudget van jaarlijks ongeveer 500 miljoen beschikbaar maar een budget van ongeveer 200 miljoen.

Om het besteden van deze grote bedragen in goede banen te leiden hebben de provincies regionale adviesorganen ingericht waarin diverse belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn. In Brabant zijn dat zeven reconstructie- en twee gebiedscommisies. Om te anticiperen op de nieuwe situatie per 1 januari 2012, waarbij het Rijksbudget met 60% gekort wordt zijn de reconstructie- en gebiedscommissies door de provincie gevraagd om advies uit te brengen over een nieuwe structuur die rekening houd met deze forse bezuiniging. De Regionale Reconstructie Commissies Peel & Maas en Maas & Meierij hebben beide uitgesproken samen te willen gaan werken met "Regio Noordoost Brabant" en aansluiting te willen zoeken bij het RRO NOB(Regionaal Ruimtelijk Overleg Noord Oost Brabant). Regio Noordoost Brabant is het samenwerkingsverband van twintig gemeenten en twee waterschappen in Noord Oost Brabant dat Vitaal Platteland als één van haar speerpunten benoemd heeft.

Door samen te werken in een groter regionaal platform kan op kosten bespaard worden en wordt bestuurlijke drukte verminderd. Door er voor te zorgen dat de realisatie van projecten door 'netwerken met energie' opgepakt en uitgevoerd worden blijft de uitvoering kleinschalig en met beide voeten op de werkvloer.

9 december zal provinciale staten besluiten hoe met het advies van reconstructie- en gebiedscommissies om te gaan. Klik hier voor een overzicht van alle adviezen.

Naast het eerdere besluit het budget met 600 miljoen te korten heeft het Rijk op 20 september j.l. een nieuw onderhandelingsaccoord met de provincies afgesproken om te komen tot een nieuw bestuursaccoord. In het nieuwe ontwerp bestuursaccoord worden de provincies verantwoordelijk voor natuur en plattelandsontwikkeling. De oude rijkstaken reconstructie en leefbaarheid worden beeindigd en financieel afgerekend. Het is aan de provincie Brabant of ze deze taak wil voortzetten. De provincie heeft overigens al aangekondigd om middels een Agenda Vitaal Platteland hier vorm aan te gaan geven. Het voorstel van de twee RRC's is dat een Regionaal Platform waarin overheid, onderwijs, ondernemers en overige maatschappelijke groepen vertegenwoordigd zijn een schakelfunctie krijgt tussen het beleid en de netwerken met energie die voor de realisatie zorgen. Het Regionaal Platform wordt ondersteund door een kleine staf die zorgt voor coördinatie, communicatie, makelen en streekmanagement.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?