maandag, november 12, 2012

 

5 sterrenregio Noordoost Brabant kiest voor Agro&food-cluster als speerpuntDe sterke positie van de regio is aan het verzwakken en er verdwijnt werkgelegenheid. Deze ontwikkeling wordt deels veroorzaakt door negatieve ontwikkelingen in het Agro&Food-cluster. De sector wordt geconfronteerd met toenemende (wereldwijde) concurrentie en prijsdruk. De investeringen in Research &Development in Agro&Food lopen terug. Deze tendens in het Agro&Food-cluster heeft niet alleen voor ketenpartijen en directe toeleveranciers gevolgen, maar ook voor meer aanpalende sectoren zoals ICT, logistiek, financiële dienstverlening en bouw. Deze ontwikkelingen vragen om actie.

Uit de economische analyse van NoordoostBrabant (uitgevoerd door Bureau Louter) blijkt dat het Agro&Food-cluster de ruggengraat van de regio vormt. Dit cluster omvat naast de directe ketenpartijen (10% van de regionale werkgelegenheid en toegevoegde waarde) zoals landbouw en verwerking, ook een groot aantal (regionale) toeleveranciers die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de Agro&Food keten. In het Agro&Food-cluster worden de komende decennia belangrijke groeikansen verwacht. De sector staat voor grote uitdagingen als gevolg van wereldwijde bevolkingsgroei en veranderingen in voedingspatronen, opkomende grondstoffenschaarste, afnemende biodiversiteit, klimaatveranderingen en veranderende behoeften van consumenten. Om binnen de draagkracht van het ecosysteem te kunnen voldoen aan de
toenemende vraag naar voedingsmiddelen dienen innovatieve en duurzame productiemethoden ontwikkeld te worden. Dit vraagt om een transitie en verduurzaming van de Agro&Foodsector. Noordoost-Brabant kan in  deze ontwikkeling een belangrijke en onderscheidende rol spelen. Dit vereist inzet van alle partijen (overheid, ondernemingen en onderwijs- & onderzoeksinstellingen) in het Agro&Food-cluster én de aangrenzende sectoren. Door het maken van cross-overs kunnen veel bedrijfstakken – en daardoor ook de hele regio – profiteren van de hieruit voortkomende economische groei. Er zijn volop raakvlakken voor gemeenschappelijke innovatie-inspanningen met omringende sectoren. De aanwezigheid van leidende
spelers in deze sectoren creëert voldoende kansen voor de Agro&Food-sector om de beoogde innovaties daadwerkelijk vorm te geven. Hierdoor groeit niet alleen de Agro&Food-sector, maar worden juist ook de omringende sectoren versterkt.


In de transitie en verduurzaming van de Agro&Food-sector spelen drie pijlers een rol, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: People, Planet en Profit.

• People: een goed functionerende arbeidsmarkt is essentieel voor een sterke regio. Onder invloed van de daling van de potentiële beroepsbevolking (door o.a. de toenemende vergrijzing), de lage instroom op opleidingen en de toenemende behoefte aan hoog opgeleide arbeidskrachten, is de verwachting dat het verwachte aanbod op de arbeidsmarkt niet voldoende is om aan de toekomstige vraag vanuit het bedrijfsleven te voldoen. Voor de komende jaren is het belangrijk om te investeren in een betere aansluiting
van onderwijs en arbeidsmarkt en de opleidingen aan te passen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven (werkgevers);
• Profit: door innovatieve verbindingen (cross-overs) te creëren tussen het
Agro&Food-cluster en de overige sectoren, kan de Agro&Food-sector als ‘backbone’ van de economische regio de groei stimuleren. Innovaties in dit kader zij n mogelijk op het gebied van o.a. het (internationale) voedselvraagstuk, gezondheid, producttechnologie, voedselveiligheid en duurzame maaktechnologie. Het gaat hierbij  niet alleen om de ontwikkeling van kennis, maar juist ook om de toepassing daarvan en de vertaalslag naar de praktijk.
• Planet: de nauwe verbinding tussen stad en platteland kenmerkt de regio Noordoost-Brabant. Via een vitaal landelijk gebied kan deze wisselwerking nog verder versterkt worden. Bij  het opzetten van duurzame, innovatieve voedsel- en productiesystemen dienen mens, dier en natuur centraal te staan (“meer met minder op een duurzame manier”). Het stimuleren van duurzaamheid draagt bij  een sterke strategische positie van de regio in de wereld, benaderd vanuit een samenwerking over de sectoren heen. De dichtheid,compleetheid en verwevenheid van de Agro&Food-keten met andere sectoren biedt NoordoostBrabant unieke kansen om de economische positie van de regio te versterken. Dit alles uiteraard met inachtneming van de ambitie om een gezonde en dynamische regio te zijn waar mens, maatschappij , economie en milieu duurzaam met elkaar in balans zijn.

Bron: "Duurzame groei vanuit de basis, ontwikkelingen en strategische ambities van Noordoost-Brabant", november 2012, 5 sterren Noordoost Brabant/pwc.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?