dinsdag, november 27, 2012

 

Ontwikkelruimte moet je ‘verdienen’ en is niet ‘onbegrensd’


Voor alle veehouderijen in Brabant is het uitgangspunt dat ontwikkelruimte verdiend moet worden.Alleen ontwikkelingen die bijdragen aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 wordentoegestaan. De ontwikkelingsruimte wordt geclausuleerd. Elke ontwikkeling wordt gekoppeld aan  sturende criteria en zal aan de transitie bij moeten dragen. Ontwikkelruimte wordt verdiend met stappen in verduurzaming.

Maatlat
De lat van bedrijfsontwikkelingen wordt op sector niveau door keten partners en het verbond van Den Bosch concreet vertaald naar maatregelen in de bedrijfsvoering. Deze maatregelen krijgen een plek in de maatlat. Door het toepassen van duidelijke criteria (humane en diergezondheid, antibiotica-gezond, dierenwelzijn, lokale inpassing (fysiek en sociaal), innovatie ten behoeve van verduurzaming, nieuwe verdienmodellen, enz.) zorgt de maatlat voor een trapsgewijze transitie beweging naar een zorgvuldige en duurzame bedrijfsvoering richting 2020. Hierbij kan ook de mate van concentratie van bedrijven en dieren in een gebied tot een begrenzing leiden. Deze maatlat sluit aan op het ketenkwaliteitssysteem van het Verbond van Den Bosch en op bestaande systemen zoals de Maatlat Duurzame Veehouderij. De bedrijfsvoering bepaalt uiteindelijk het HOE op locatieniveau. Uit het HOE volgt dan het WAAR.

Consultatie stakeholders 
Komende weken wordt een traject gestart om de denkrichting voor te leggen en te bespreken met een groot aantal stakeholders in Brabant. De denkrichting zal ook worden besproken met het Verbond van Den Bosch. De uitkomst van deze consultatie vormt een belangrijke bouwsteen. voor de uiteindelijke richting die door GS gekozen zal worden om voor te leggen aan PS op 22 maart 2013."

Bron: provincie Noord-Brabant. Voor het rapport klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?