donderdag, november 22, 2012

 

Provincie investeert 475 mlj in toekomst van BrabantPS hebben met een meerderheid ingestemd om 4 fondsen voor te bereiden die het mogelijk maken om in Brabant te investeren. Alleen de PVV stemde tegen. Vooruitlopend op het definitieve besluit om de fondsen op te richten, wordt het benodigde geld, afkomstig uit de verkoop van Essent, gereserveerd.

Het gaat om een Innovatiefonds (€ 125 mln), een Energiefonds (€ 60 mln), een Breedbandfonds (€ 50 mln) en een Groenfonds (€ 240 mln).

Het college gaat de fondsen verder voorbereiden en legt deze uitwerkingen aan de Staten voor. In deze voorbereiding zullen aspecten uitgewerkt worden als de definitieve doelen en omvang van de fondsen, de organisatiestructuur en de betrokkenheid van Provinciale Staten.

Uitgangspunt is dat gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties participeren in de fondsen. Met uitzondering van het Groenfonds dient het geïnvesteerde kapitaal te worden terugverdiend. Met de oprichting van de fondsen kiest de provincie voor een investeringsimpuls, juist in deze economisch zware tijden waar andere partijen terughoudend zijn om te investeren.

Innovatie
Het innovatiefonds dient samen met particuliere investeerders financieringsmogelijkheden te bieden voor innovatieve MKB-bedrijven in sectoren als hightech, life science, biobased, agrofood, logistiek, maintenance en de creatieve sector. Ook draagt het fonds bij aan vernieuwing in de zorg, het landelijk gebied, slimme mobiliteit en zo mogelijk ook de vrijetijdseconomie. Voor het Innovatiefonds wordt € 125 miljoen gereserveerd.

Energie
Het Energiefonds moet financiering mogelijk maken voor energieprojecten die gericht zijn op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Voor het Energiefonds wordt € 60 miljoen gereserveerd. De verwachting is dat deze provinciale investering weer grote investeringen van andere partijen losmaakt.

Breedband
Brabant heeft als ambitie om alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang te verschaffen tot de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld. Het Breedbandfonds biedt financiële mogelijkheden om de aanleg van breedband in het buitengebied en op bedrijventerreinen te versnellen en ervoor te zorgen dat iedereen in Brabant kan aansluiten op het breedbandnetwerk. Daarvoor wordt € 50 miljoen gereserveerd.

Groen Ontwikkelfonds
Het Groen Ontwikkelfonds heeft als doelstelling om samen met externe partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te maken en natuurverbindingen aan te leggen. Het fonds dient ervoor te zorgen dat initiatieven op dit gebied tot stand komen en dat publieke en private geldstromen worden gebundeld. Met het Groenfonds is € 240 miljoen gemoeid.

Ondernemers, bedrijven en organisaties zoals dorpsraden in Noordoost Brabant met goede ideeën voor een van de vier fondsen kunnen voor begeleiding een beroep doen op het streekhuis Noordoost Brabant tel. 06 51 63 1647. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?