woensdag, november 14, 2012

 

Provincie wil ruimte geven aan goede initiatieven

Oplossing voor problemen waar verordening ruimte schuurt
In het koersdocument Transitie Stad en Platteland is aangegeven dat de provincie private initiatieven wil  mogelijk maken die een significante bijdrage leveren aan de gewenste transitie door het toepassen van de zogenaamde meerwaardebenadering, ook als zij niet passen binnen de algemene provinciale regels. Bij de werkwijze rondom de meerwaardebenadering onderscheidt de provincie een oriĆ«ntatiefase en een besluitvormingsfase. De oriĆ«ntatiefase wordt afgerond met een principebesluit. Ten behoeve daarvan wordt advies gevraagd aan externe deskundigen.

Op 30 juni 2008 is door de toenmalige minister van VROM in het provinciehuis van Noord- Brabant de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking gesteld. De bedoeling van de wet was versoepeling van ruimtelijke regelgeving en verschuiving van centraal naar decentraal ruimtelijk beleid. Dit in lijn met de Nota Ruimte, vastgesteld door de Eerste Kamer januari 2006. Provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor uitwerking van haar decentraal ruimtelijk beleid in een Verordening Ruimte. Tijdens evaluaties van de werking van deze verordening bleek de beoogde beleidssouplesse onvoldoende in de praktijk. Sommigen menen dat het aan de verordening ligt, anderen aan het omgaan met de verordening. Cruciale vraag was: durven we los te laten en kunnen we wel loslaten of hebben we alleen vertrouwen in onszelf als provincie?

Om een dreigende impasse voor te zijn, heeft de provincie het Koersdocument Stad en Platteland ontwikkeld. Daarin breekt Brabant als eerste provincie een lans voor de toepassing van uitnodigingsplanologie. Dit impliceert dat overheden inspireren en stimuleren tot particuliere en private initiatieven, dat zij tijdens een meerwaardegesprek samen met de initiatiefnemer verkennen wat de maatschappelijke meerwaarde van het initiatief is en het uiteindelijke initiatief tijdens een meerwaardetoets beoordelen.

Toepassing van uitnodigingsplanologie vereist herziening van de Verordening Ruimte. In mei 2012 hebben Provinciale Staten besloten tot de mogelijkheid van afwijking van de Verordening Ruimte. Gedeputeerde Staten zijn hierdoor bevoegd tot het verlenen van ontheffingen en proactieve aanwijzingen.

Voor het hele document klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?