zondag, maart 03, 2013

 

Gouden toekomst voor LNG

Oost Brabant onderzoekt de mogelijkheden van bio-LNG

Ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op Liquid Natural Gas, ofwel LNG. Dat is mogelijk in het jaar 2015. Inzet van LNG als transportbrandstof heeft positieve milieu- en gezondheidseffecten, doordat bij verbranding fors minder fijnstof en andere emissies vrijkomen. Inzet van LNG is daarnaast stiller. Het versterkt bovendien de goede economische positie van ons land op het gebied van gas en maakt ons minder afhankelijk van olie. Gas is wereldwijd ruim voorradig, de voorraden zijn goed gespreid, met een stabiliserend effect op de prijzen als gevolg. Een groep bedrijven gaat samen met de overheid werken aan versnelde introductie van LNG als transportbrandstof. Dat kwamen initiatiefnemers Deltalinqs, Energy Valley, Havenbedrijf Rotterdam en Stichting LNG TR&D in 2012 overeen met Minister Verhagen en Staatssecretaris Atsma.

Nationaal Platform LNG
Zowel in en rond de Rotterdamse haven als in de noordelijke provincies lopen diverse initiatieven om LNG in te zetten als transportbrandstof voor vrachtwagens, binnenvaart, kustvaart, veerboten, vissersboten en sleepboten. De activiteiten concentreren zich op twee concrete gebieden: het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaartgebied Rotterdam – Basel inclusief Amsterdam en Vlissingen. Deltalinqs Energy Forum en Energy Valley brengen die twee gebieden bij elkaar. LNG TR&D brengt kennis over technologische innovaties op het gebied van LNG in.

Samenwerking is nodig om het grote potentieel te benutten. Omdat alle projecten tegen dezelfde bezwaren aanlopen, wordt een Nationaal Platform LNG opgericht, dat samen met de overheid aan randvoorwaarden gaat werken. Verwachting is dat in 2013 de eerste investeringen worden gedaan en dat daadwerkelijk projecten van start gaan. Initiatiefnemers van het Platform zijn LNG TR&D (een samenwerking van 3TU, VSL en TNO), Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven). Het Platform gaat zich o.a. richten op wetgeving, het juridische kader, stimulerende maatregelen en maatschappelijk draagvlak en omgevingsmanagement.

LNG, potentieel en milieuwinst
Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een reductie in CO2-emissie equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar. Ook de emissies van NOx en SO2 dalen drastisch en de geluidbelasting neemt sterk af. Op langere termijn kan verdere vergroening plaatsvinden door opvoeren van het aandeel Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof. Bron: Rotterdam Climate Initiative

Vanwege de bijmengplicht zal de vraag naar bio-LNG navenant toenemen. Het bijmengen wordt geregeld door middel van zogenaamde biotickets. De waarde van de biotickets zijn bepalend of de huidige biovergisters, na de startfase waarin ze door de overheid gesubsidieerd worden, zelfstandig zonder subsidie kunnen doorproduceren. De streekmanager heeft bedrijven bij elkaar gebracht die onderzoeken of biovergisters op basis van het produceren van bio-LNG operationeel kunnen blijven na de subsidie periode. Zie ook het project Biogasnext in de linkerkolom.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?